Useimmat meistä tuntevat itsensä masentuneiksi ja surullisiksi tilapäisesti. Jos kuitenkin masennus vaivaa suurimman osan päivästä vähintään kahden viikon ajan, on jo kyse masennustilasta. Masennuksen oireita ovat masentunut mieliala ja heikentynyt kyky tuntea mielihyvää tai mielenkiintoa. Muita oireita voivat olla unettomuus tai lisääntynyt unen tarve, väsymys ja voimattomuus, painon lasku tai nousu, keskittymisvaikeudet, arvottomuuden tunne, ahdistuneisuus, alkoholin lisääntynyt käyttö sekä itsemurha-ajatukset. Masennustila kehittyy usein vähitellen. Ensioireina voi olla nukahtamisvaikeuksia, aamuyön unettomuutta, jatkuvaa väsymystä sekä ilottomuutta. Jos masennus pitkittyy, kannattaa kääntyä lähiviikkojen kuluessa lääkärin puoleen. Jos masennukseen liittyy itsemurha-ajatuksia, kannattaa hoitoon hakeutua pikaisesti.

Masennuksesta kärsii satunnaisesti noin 15 % väestöstä. Masennus voidaan jakaa lievään, keskivaikeaan, vaikeaan sekä psykoottiseen masennukseen. Lievää masennusta potevan työkyky voi olla hieman alentunut ja masennus haittaa ihmissuhteita vain vähän. Masennusta voi tällöin olla läheisen henkilön vaikea tunnistaa. Vaikeasti masentuneen toimintakyky on merkittävästi alentunut ja henkilö joutuu usein jäämään sairaslomalle. Masennus onkin yksi suurimmista työkyvyttömyyden ja alentuneen työkykyisyyden syistä.

Masennuksen taustalla voi olla vaikea elämäntilanne tai kokemus, perinnöllinen taipumus tai masennukselle altis persoonallisuus. Myös synnytys voi laukaista masennuksen. Synnytyksen jälkeistä masennuksesta kärsii 10-15 % synnyttäjistä. Joskus masennus voi johtua B12-vitamiinin tai foolihapon puutoksesta. Sydän- tai aivoinfarkti, aivokasvain tai neurologinen sairaus voivat myös aiheuttaa masennuksen kaltaisia oireita. Myös jotkin lääkkeet, esimerkiksi kortikosteroidi sekä päihteet voivat aiheuttaa samankaltaisia oireita.

Masennusdiagnoosi vaatii lääkärintutkimuksen. Eri masennustilojen tunnistaminen on hoitoa suunnitellessa tärkeää, jotta paras mahdollinen hoito voidaan antaa potilaalle. Masennusta hoidetaan masennuslääkkeillä sekä psykoterapialla. Masennuslääkkeitä ovat trisykliset masennuslääkkeet, SSRI (selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät) -lääkkeet sekä muut masennuslääkkeet. Kaikilla masennuslääkkeillä on haittavaikutuksia. Useimmiten ne ovat ohimeneviä ja harvemmin johtavat lääkityksen keskeytykseen. Säännöllinen seuranta on lääkehoidon onnistumisen kannalta tärkeää. Lääkehoitoa jatketaan yleensä puoli vuotta sen jälkeen, kun oireet ovat loppuneet, jottei masennus uusiudu.

Psykoterapiasta hyötyy suuri osa masentuneista. Psykoterapiassa pyritään vaikuttamaan potilaan minäkuvaan, ajattelumalleihin, toimintatapoihin, tunne-elämään sekä masennusta ylläpitäviin mielikuviin. Sitä voidaan toteuttaa joko yksilö- tai ryhmäterapiana tai tietotekniikka-avusteisena nettiterapiana. Masennustilat toistuvat helposti, siksi hoidon tulee olla pitkäjännitteistä ja jatkua vielä senkin jälkeen, kun masennus on helpottanut. Hoidon onnistumiseksi tarvitaan yhteistyötä lääkärin, hoitajan, psykiatrin sekä lähipiirin välillä. Masennus on sekä potilasta itseään, että hänen lähipiiriään kuormittava tila. Lähipiirikin tarvitsee tukea ja tietoa masennuksesta.

Itse voi myös yrittää vaikuttaa paranemiseensa. Päivittäisistä rutiineista, harrastuksista ja liikunnasta kiinnipitäminen auttaa arjessa. Stressinhallintataitojen kehittäminen ja rentoutumismenetelmien opettelu voi myös edesauttaa paranemista. Ajatusmalliaan voi yrittää muuttaa positiivisemmaksi. Omien vahvuuksien ja positiivisten asioiden löytäminen ja mielekkäiden asioiden tekeminen piristävät mieltä. Ongelmia kannattaa alkaa ratkoa pienin askelin. Vuorovaikutus toisten ihmisen kanssa ja keskusteluyhteyden ylläpito on tärkeää, koska eristäytyminen on tyypillistä masentuneille. Alkoholinkäyttöä kannattaa yrittää välttää tai vähentää. Lääkärin antamia hoito-ohjeita tulee noudattaa.

Masennus ei ole tahdonalainen tila. Ajatusmalliaan voi yrittää muuttaa positiivisemmaksi, mutta aina se ei ilman ulkopuolista apua onnistu. Tarvittaessa apua on saatavilla esimerkiksi Mielenterveystalon nettisivuilla (www.mielenterveytalo.fi).

Lisätietoa:
Lääkärikirja Duodecim. Tietoa potilaalle: Masennustilat eli depressiot (www.terveysportti.fi)
Käypä hoito -suosituksen potilasversio: Mieli maassa, mikä avuksi? (www.terveysportti.fi)
Käypä hoito -suositus: Depressio (www.terveysportti.fi)